Logga in

Internationell och europeisk

​Standardisering spelar en viktig roll, bl.a. för att EU:s inre marknad ska fungera väl. Det är också ett viktigt verktyg för att möjliggöra samverkan mellan olika aktörer, t.ex. vid krishantering.

FSD deltar i en rad internationella samarbeten på området Standardization Management.

FSD deltar aktiv i följande samarbetsgrupper inom EDA, Nato och CEN/CENELEC:

Dessa samarbetsgrupper utarbetar modeller, metoder och verktyg för standardisering och standarder.

Syftet är att  möjliggöra en harmonisering av nyttjande av standarder. Dessutom att öka samverkan mellan civil och militär standardisering. Vidare är syftet att  öka tillgängligheten av standarder.

 

Mekanismer för utveckling och förvaltning europeiska standarder inom försvars- och säkerhetsområdet

Den 24 juli 2013 antog kommissionen ett meddelande med en handlingsplan för att förbättra den europeiska försvarsindustrins effektivitet och konkurrenskraft. Kommissionen anser att standardiseringen av försvarsutrustning är ett viktigt led i integreringen av de nationella marknaderna.

Åtgärder har vidtagits genom att Kommissionen utarbetat en europeisk handbok (EDSTAR) för upphandling av försvarsmateriel, som innehåller aktuella referenser till standarder och visar offentliga upphandlare hur man bäst anger dessa standarder i avtal om upphandling av försvarsmateriel. Idag förvaltas handboken av EDA.

EDA har utvecklat ett informationssystem om europeisk försvarsstandard (EDSIS), som är en portal för en bredare standardisering av europeisk försvarsmateriel i syfte att tillkännage försvarsmaterielstandarder som ska utvecklas eller genomgå en väsentlig ändring.

ER2013 gav uppdraget till Kommissionen och EDA att gemensamt utarbeta en färdplan för framtagandet av försvarsindustristandarder och för olika alternativ för hur kostnaderna för militär certifiering ska kunna minskas, bland annat genom att öka det ömsesidiga erkännandet mellan medlemsstaterna. EDA och Material Standardization Group (MSG) har arbetat fram förslag till mekanismer för utveckling av försvarsstandarder och säkerhetsförsvarsstandarder med omhändertagande av de förslag som framkommit i andra EDA arbetsgrupper och projektgrupper.

Kommissionen och EDA har fått i uppgift att lämna förslag på mekanismer för utvecklingen av försvarsstandarder och civil-försvarsstandarder. Arbetsgruppen Material standardization group (MSG) inom EDA har påbörjat arbetet att utarbeta en färdplan för framtagning av försvarsstandarder och civil-och försvarsstandarder.

Konceptet har dessutom diskuterats och förberetts med arbetsgruppen Stakeholder Forum Defence Procurement (SFDP) inom European Committee for Standardization/ European Committee for Electrotechnical Standardization (CEN/CENELEC). Denna samarbetsgrupp består av representanter från de nationella och europeiska civila standardiseringsorganen och det nationella försvarsstandardiseringsorganet (FSD) samt representanter från EDA, Kommissionen och Nato.

Det övergripande målet är att harmonisera försvarsstandardiseringsarbeten bland de medlemsstater som deltar samt samordna med någon annan standardiseringsverksamhet, inom det civila området.

För att utveckla standarder för försvarets behov är finns två viktiga principer:

  1. Användning av civila standarder där så är möjligt och försvarsstandarder endast vid särskilda behov.
  2. I första hand  använda Nato standarder, för att undvika dubbelarbete.

Det framtagna förslaget avseende utveckling av försvarsstandarder och civil-försvarsstandarder handlar om att organisera en rådgivande samordningsgrupp inom CEN/CENELEC med alla tre officiella europeiska standardiseringsorganen CEN, CENELEC och ETSI. I denna samordningsgrupp kommer representanter från europeiska civila standardiseringsorgan att delta och därutöver representanter för organisationer som EDA, Nato, OCCAR, nationella försvarsstandardiseringsorgan, EU kommissionen, EFTA, ASD, EUROCAE, EUROCONTROL m.fl.

Inom ramen för denna nya rådgivande samordningsgrupp kommer Sverige representeras av Swedish Standards Institute (SIS) och FMV.

Enligt planen ska dessa mekanismerna vara på plats år 2015. Beslutsunderlaget kommer att inkomma till pMS för godkännande nationellt i slutet av oktober 2014.

Behov av standardisering och identifieras inom olika områden. Dessa kan komma in till EU-kommissionens Hybrid Standard Programme eller till EDA Material Standardization Group (MSG). Om det kommer in standardiseringsförslag som rör försvarsstandarder eller säkerhets-försvarsstandarder till Kommissionen ska dessa lämnas över till EDA MSG. EDA fattar beslut om förslaget ska genomföras.

 

 mekanismer.jpg

Bild 1. Mekanismer för utveckling och förvaltning av europeiska försvarsstandarder och säkerhet-försvarsstandarder.

Ska förslaget genomföras lämnas förslaget vidare till CEN/CENELEC/ETSI Defence Standardization Coordination Group (DSCG). DSCG beslutar vilken standardiseringsorgan som är mest lämplig för att utarbeta standardiseringsförslaget. Beroende vilket organ som får uppgiften att ta fram standarder blir resultatet antingen en europeisk standard (EN), Nato standard (Allied Publication) eller en standardform för klassificerade försvarsmaterielstandarder. Formatet saknas idag. För icke Nato medlemsnationer är inte Nato standarder en god lösning avseende försörjning av informationen som finns i en sådan standard. Varje icke Nato medlemsnation måste begära utlämning av Nato standarder Det gäller även sådana standarder som nationen har varit med och utvecklat.

 

Framför dina problem eller behov

Genom FSD deltagande i
internationella samarbeten inom Standardization Management skapas en plattform dit du kan lyfta dina problem eller behov.

Maria-Christina Vicente
POC Standardisering
Telefon: 08-782 58 73
E-post: Maria Vicente

 

Genvägar

Här finner du länkar till olika  webbsidor som rör internationell eller europeisk standardisering.

CEN/CENELEC DSCG

EDA MSG

Nato SMWG

EU-kommissionens standardiseringspaket

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska standarder

Standardiseringensroll i Europa

Nato Standardization Office Public web site

Nato Communications and Information Agency

​ ​​Publicerad: 2014-12-05 | Senast granskad:2014-12-05 | Kontakt: maria-christina.vicente@fmv.se

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen