Logga in

Nationell samordning

​Nationell samordning av försvarsstandardisering ökar Sveriges inflytande över internationellt och europeiskt försvarsstandardiseringsarbete.

Om svenska myndigheter under Försvarsdepartementet och svensk försvarsindustri inte deltar när strategiska försvarsstandarder utformas riskerar Sverige att de försvarsstandarder som blir de facto standarder inte är anpassade efter svenska försvarsförutsättningar och förmågebehov. En nationell samordning kring försvarsstandardisering är viktig för att svenska behov ska få genomslag både internationellt och europeiskt.

FSD har tagit initiativ till att skapa en nationell infrastruktur för nationell samordning av försvarsstandardisering med syftet att säkra den nödvändiga koordinationen av försvarsstandardiseringsinsatser. Ett steg i detta initiativ är att skapa en teknisk kommitté för försvarsstandardisering. Kommittén ska bestå av representanter från relevanta departement, myndigheter och försvarsindustrin med sekretariat och ordförandeskap hos FSD.

Tekniska kommittén ska sammanträda minst två gånger per år. Utöver dessa tillfällen kan kommittén mötas efter eget behov och inkalla experter och andra representanter. Kommitténs uppgifter är följande:

 • Koordinera standardiseringsaktiviteter för ökad öppenhet och effektivt utnyttjande av statens resurser.
 • Prioritera vilka områden som ska stödjas, som speglar Sveriges försvarsintressen, och delegera besluten till utpekade tekniska kommittéer.
 • Diskutera strategiska standardiseringspolitiska frågor i relation till europeisk och internationell försvarsstandardisering.
 • Diskutera frågor av särskild betydelse för Sverige och med sikte på svenska initiativ i relation till europeisk och internationell försvarsstandardisering.
 • Lyfta fram andra frågor av betydelse för diskussion.

De utpekade tekniska kommittéerna värderar förslag till nya försvarsstandarder, utvecklar, bearbetar och förvaltar portfölj av försvarsstandarder utifrån konkreta verksamhetsbehov.  Vem som helst kan föreslå försvarsstandarder, offentliga likväl som privata aktörer och andra.

Bild 49.jpg

Den formella och informella strukturen för försvarsstandardisering

Standardiseringsfrågor inom försvarsområdet är organiserad på olika nivåer: nationellt, europeiskt och internationellt.

 Bild 39.jpg

Klicka på bilden för större format. 

Europeiska försvarsbyrån (EDA) svarar för att ta fram standardiseringsförslag och underlag för standarder inom försvarsområdet. EDA är inget standardiseringsorgan, utan har en sammanhållande och rådgivande roll avseende behoven av standardisering inom olika försvarsområden.

Inom EDA ansvarar Material Standardization Group (MSG) för standardiseringsfrågor som rör standardization management. Områden som diskuteras i denna grupp är:

 • Policy, processer, metoder och projekt
 • Hybrid Standard Processen
 • Försvarsspecifika standarder
 • EDSTAR:s utveckling och förvaltning

För förvaltning av EDSTAR finns det en utpekad CEN/CENELEC kommitté: CEN/CENELEC/JMC EDSTAR.

För att skapa mekanismer för standardisering inom försvarsområdet finns en CEN/CENELEC/ETSI koordinationsgrupp för försvarsstandardisering (Defence Standardization Coordination Group (DSCG)). Gruppen tar inte fram standarder, men ska vara det enda gränssnitt I Europa mellan försvarsstandariseringsbehov (försvarsmateriel upphandlingsmyndigheter) och utvecklar av försvarsstandarder (industrin). Områden som diskuteras i denna grupp är:

 • Hybrid Standard Process
 • Försvarsspecifika standarder
 • FSD standarder överföring

 Det finns ett interface mellan EDA och Nato och det är Material Standardisation Harmonisation Team, som är en multilateral standardiseringsgrupp inom försvarsstandardisering. Över 20 nationer är representerade i MSHT (Österike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Lettland, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien, USA m.fl.) Områden som diskuteras i denna grupp är:

 • Policy & Processer
 • Hybrid stöd
 • EDSTAR stöd
 • Bilateral Standarder
 • EDA/NATO Interface

Det finns inga officiella, internationella försvarstandarder. Natos standarder fungerar som inofficiella försvarstandarder, även för FN och EU. NSO (Nato Standardization Office) ansvarar för fastställelse av Nato Standarder. Det är medlemsnationerna och partner som utarbetar Nato standarderna. Sverige deltar i Natos standardiseringsarbete genom partnerskapet.

Inom Nato ansvarar Committee for Standardization (CS) för frågor som rör policy och vägledning för alla NATO standardisering aktiviteter. CS har en understruktur som består av Standardization Management Working Group (SMWG) och CS Terms of Reference Working Group (CSTWG). Standardization Management Working Group ansvarar för att ta fram förslag på policy, processer och metoder.

FMV:s centralorgan för standardisering och standarder (FSD) som har till uppgift att ansvarar för all svensk standardisering av materiel, element och detaljer som ingår i försvarets materiel samt sammanhåller standardiseringsarbetet. Försvarets standardiseringsdelegation (FSD) grundades 1944 och ansvaret övergick till FMV 1976. Vid övertagandet behöll FMV akronymen FSD för centralorganet. Arbetet styrs i i första hand genom uppdrag från försvarsmyndigheterna. Det finns idag cirka 800 st. nationella försvarstandarder i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 50.jpg

 

Bild 51.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 52.jpg 

 

Bild 53.jpg
​Publicerad: 2014-12-05 | Senast granskad:2014-12-05 | Kontakt: maria-christina.vicente@fmv.se​ ​

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen