Logga in

Upphovrätt och standarder

Ska du skriva ett förfrågningsunderlag, en rapport eller en presentation?

När du skriver ett förfrågningsunderlag, en rapport eller en presentation bör du känna till de reglerna som gäller när du ska använda dig av standarder. Det handlar om bland annat hur du citerar och refererar korrekt för att undvika plagiering av upphovsrättslig information i standarderna.

 

​Regelverk och licensavtal

Det finns ett antal licensavtal och regelverk som reglerar användningen av standarder.

Natos regelverk

SIS fleranvändarlicensavtal

SIS slutanvändarlicensavtal

BSI fleranvändarlicensavtal

RTCA avtal

AFNOR EDSTAR avtal

 

​Vanligaste regelbrott mot upphovsrätten

Lösenordmissbruk, delning av lösenord som har utfärdats till en enskild användare.

Olovlig distribution av kopior av standarder.

Uppladdning av inköpta standarder genom inskanning av standarder eller på organisationens intranät för att göra de tillgängliga för medarbetarna.

 

 

Upphovsrätt

Upphovsmannen har ensamrätt att bestämma över användningen av sitt verk men det måste ha verkshöjd, det vill säga verket måste på något sätt vara unikt, ha självständighet och originalitet. Upphovsrätten uppkommer automatiskt och varar under författarens livstid och 70 år därefter. Avtalsfrihet gäller och författaren måste bevaka sina rättigheter. Upphovsrätten uppdelas i den ekonomiska och den ideella rätten.

Den ekonomiska rätten kan överlåtas och innebär rätt att framställa exemplar av verket och rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten kan inte överlåtas, utan endast avstås. Den ideella rätten innebär rätt att bli angiven när ett verk görs tillgängligt för allmänheten och rätt att motsätta sig att verket ändras.

Standarder i upprättade allmänna handlingar

Om du  skriver ett förfrågningsunderlag, rapporter, andra typer av interna dokument eller utbildningsmaterial och hänvisar till standarder finns det ett antal saker som du måste tänka på.

Det finns olika metoder för hur du kan hänvisa till en standard i ditt dokument. Ett sätt är att du hänvisar till en standard helt eller delvis måste följas, s.k. exklusiv hänvisning till standarden. Ett annat sätt är att du hänvisar till en standard är att du pekar ut standarden eller en del av den som exempel på hur t ex. ett krav kan uppfyllas, s.k. exemplifierande hänvisning. 

Om du anknyter till en standard i förfrågningsunderlag, rapporter, interna dokument eller utbildningsmaterial måste du säkerställa att standarden är allmänt tillgänglig. Om texten till en standard inkorporeras i myndighetens dokument, måste standardtexten i princip publiceras på samma sätt som dokumentet i övrigt. Du bör då av upphovsrättsliga skäl först ha förvissat dig om att standardiseringsorganet medger att dessa dokument återges på detta sätt. Om du endast hänvisar till standarden bör du i dokumentet upplysa om var standarden finns publicerad. 

I förfrågningsunderlag måste du även se till att en hänvisning till en standarder åtföljs av orden enlig Lagen om offentlig upphandling 6 kap. 1§ eller Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 7 kap. 1§:

 "eller likvärdigt" 

Det viktiga när man hänvisar till en standard är att få med de identifierande bokstäver och siffrorna för standarden. Hänvisningen sker enligt Harvards regler med företaget och år, så se därför till att nämna numret på standarden i din text.

Exempel på hänvisning i en text:

Enligt SS 436 40 00 (Svensk Elstandard, 2009) om elinstallationer....

Exempel på hänvisning i en referenslista:

Svensk Elstandard, (2009). SS 436 40 00 Elinstallationer för lågspänning: utförande av elinstallationer för lågspänning. Kista: SEK Svensk Elstandard

British Standards Institution, (1990). BS 5555:1990 Recommendations for wiring identification. Milton Keynes: BSI. 

Elektroniska resurser

Standardbiblioteket har slutit avtal med flera olika leverantörer som ger tillgång till standarder via elektroniska resurser.

Inget av avtalen tillåter kommersiell användning. Kopiering och nedladdning är endast tillåten för internt bruk och mellan myndigheterna inom Försvarsdepartementet. All annan kopiering eller nedladdning kräver upphovsmannens tillstånd. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner standarder får du endast använda det för eget bruk och tillsammans med tjänstemän från myndigheter under Försvarsdepartementet. Du är också skyldig att läsa och underteckna behörighetsförbindelsen som standardbiblioteket sänder till dig vid anslutning till resurser.

För att få tillgång till de licensierade elektroniska resurserna som standardbiblioteket har avtal för måste du vara anställd vid en myndighet under Försvarsdepartementet. Detta inkluderar även inhyrd personal hos dessa myndigheter. Är du leverantör hänvisar vi dig till de olika leverantörerna som ger tillgång till standarder.

Överträdelse av villkoren kan medföra att standardbiblioteket stängs av från de elektroniska resurserna. Genom att iaktta god sed och undvika otillåten användning kan du hjälpa till att förebygga problem med åtkomst till våra elektroniska resurser.

Nato har beslutat om svensk tillgång till Nato standarder via Natos klassificerad elektronisk resurs. Beslutet tillåter inte kommersiell användning. Kopiering och nedladdning är endast tillåten för internt bruk på myndigheten. Du är också skyldig att läsa och underteckna behörighetsförbindelsen som standardbiblioteket sänder till dig vid anslutning till resursen.

För att få tillgång till Natos elektroniska resurs som standardbiblioteket tillhandahåller måste du vara anställd vid en myndighet under Försvarsdepartementet. Detta inkluderar även inhyrd personal hos dessa myndigheter. 

Överträdelse av villkoren kan medföra att Sverige kan förlora tillgången till Nato standarder och annan information. Genom att iaktta god sed och undvika otillåten användning kan du hjälpa till att förebygga problem med åtkomst till denna elektroniska resurs.

Offentlighet och sekretess

Standarderna är publikationer som ingår standardbibliotekets samlingar vilket innebär att de inte anses som allmänna handlingar i enlighet biblioteksregeln i Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 11§. Dessutom är de sekretessbelagda enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 15 kap 1§ för de utländska försvarsstandarderna och OSL 31 kap 16§ för de civila standarderna.

 

​​Publicerad: 2014-12-05 | Senast granskad:2014-12-05 | Kontakt: maria-christina.vicente@fmv.se

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen